โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
อำเภอหนองม่วงไข่ 
 จังหวัดแพร่

Nongmuangkhai Hospital
       
   
 
พบผู้อำนวยการ รพ.หนองม่วงไข่
       
 

 

 

โรงพยาบาลหนองม่วงไข่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ซึ่งผู้บริหารที่ผ่านมาได้วางรากฐานการบริหารงานไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพัฒนาและต่อยอดงานต่างๆของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้ดำเนินไปได้อย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย และมีความสุข

 


      (นางกรวรา  เสถียรพัฒนากูล)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
กลุ่มงานการแพทย์  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

 

 .....สายตรงถึงผู้อำนวยการ......80.....054 647458 ต่อ 201....

       
  ติดต่อ : ผู้ดูแลเวบไซต์
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  
329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9 โทรสาร 0-5464–719-4